Reciclare
Reciclare
Reciclare
Reciclare
Reciclare
Reciclare
Reciclare
Reciclare
 

Politica de mediu

Politica în domeniul calităţii, mediului şi sănătaţii şi securităţii ocupaţionale

Noi, SC Gremlin Computer SRL Constanţa, colectori, transportatori şi valorificatori de deşeuri reciclabile şi vehicule scoase din uz şi producători de materiale de construcţii ecologice ne dorim satisfacerea permanentă a cerinţelor clienţilor noştri faţă de produsele şi serviciile oferite, promovăm o politică adaptată naturii, dimensiunilor şi impacturilor activităţilor noastre asupra mediului, precum şi riscurilor profesionale privind sănătatea şi securitatea ocupaţională ale activităţilor.

Produsele şi serviciile noastre se adresează consumatorilor prietenoşi cu mediul, oferindu-le garanţia că urmărim constant reducerea impacturilor negative ale activităţilor noastre asupra mediului şi că asigurăm un control al riscurilor profesionale privind sănătatea şi securitatea ocupaţională A lucrătorilor noştri.

În scopul implementării politicii sistemului de management integrat calitate – mediu – sănătatea şi securitate ocupaţională, SC Gremlin Computer SRL a fundamentat direcţii referitoare la:

 • Câştigarea încrederii clienţilor, prin îndeplinirea în mod sistematic a cerinţelor acestora;
 • Conformarea faţă de cerinţele legale privind protecţia mediului, securitatea şi sănătatea ocupaţională, precum şi cu alte cerinţe la care societatea noastră subscrie, referitor la aspectele de mediu identificate şi riscurile privind sănătatea şi securitatea ocupaţională;
 • Îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor şi servicilor oferite prin asigurarea cadrului necesar pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor calităţii;
 • Îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu prin prevenirea poluării şi reducerea consumului de utilităţi cauzate de activităţile noastre;
 • Îmbunătăţirea continuă a managementului şi a performanţelor în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale ale societăţii şi asigurarea cadrului necesar pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor de sănătate şi securitate ocupaţională;
 • Prevenirea incidentelor, rănirilor şi a îmbolnăvirilor profesionale şi creşterea nivelului de securitate, prin gestionarea adecvată a riscurilor profesionale;
 • Promovarea unui parteneriat pe termen lung cu furnizorii şi clienţii, orientat către îmbunătăţirea sistemului de management integrat;
 • Întreţinerea adecvată a echipamentelor şi instalaţiilor, luând în consideraţie diminuarea impactului negativ asupra mediului şi siguranţa în exploatare;
 • Promovarea unui dialog deschis şi continuu cu clienţii, autorităţile publice, ONG-urile de mediu, mass-media şi alte părţi interesate pe probleme de mediu, sănătatea şi securitatea ocupaţională;
 • Aplicarea măsurilor de intervenţie operativă pentru prevenirea şi/sau limitarea efectelor asupra mediului în caz de incident, avarie, dezastre, precum şi pentru a preveni şi minimiza posibilele evenimente nedorite care pot fi asociate acestor situaţii;
 • Realizarea unei bune gospodăriri şi gestionări a deşeurilor, a substanţelor toxice şi periculoase şi reziduurilor, astfel încât impactul activităţilor legate de acestea asupra mediului să fie minim şi să se obţină eliminarea riscurilor chimice;
 • Îmbunătăţirea tehnologiilor în sensul ecologizării lor, al obţinerii de tehnologii ”curate” care să includă şi aspecte de calitate şi securitate şi siguranţă în exploatare;
 • Asigurarea cadrului adecvat pentru identificarea aspectelor de mediu şi stabilirea obiectivelor şi ţintelor de mediu;
 • Direcţionarea întregii noastre atenţii către fiecare angajat şi nevoile sale de instruire, înţelegere şi conştientizare privind Politica sistemului de management integrat şi problemele de realizare a calităţii, de protecţie a mediului şi obligaţii individuale de securitatea ocupaţională, deoarece fiecare angajat în parte reprezintă cheia succesului nostru.

În scopul îndeplinirii angajamentelor asumate, conducerea SC GREMLIN COMPUTER SRL a decis implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a unui Sistem de management integrat, adecvat domeniului nostru de activitate şi scopului societăţii. Sistemul de management integrat a fost proiectat astfel încât să corespundă naturii şi dimensiunilor activităţilor noastre, impactului acestora asupra mediului ambiant, precum şi naturii şi tipurilor de riscuri profesionale.

Documentele Sistemului de management integrat susţin politica aprobată şi sunt conforme cu cerinţele standardelor internaţionale privind calitatea, mediul şi sănătatea şi securitatea ocupaţională.

Periodic, conducerea SC GREMLIN COMPUTER SRL analizează Politica în domeniul calităţii, mediului şi sănătatea şi securitatea ocupaţională pentru adecvarea ei continuă şi pentru îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management integrat.

Politica este comunicată şi înţeleasă de întregul personal care lucrează în societate sau în numele ei.